Wecome to Goodfaith Việt Nam !

Thùng nhựa

Thùng nhựa rỗng HS005 kích thước 610x420x390 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Thùng nhựa rỗng HS004 kích thước 610x420x310 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Thùng nhựa rỗng HS014 kích thước 619x420x250 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Thùng nhựa rỗng HS009 kích thước 610x420x190 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Thùng nhựa rỗng HS008 kích thước 610x420x150 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Thùng nhựa rỗng HS010 kích thước 610x420x100 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Khay nhựa B4 kích thước 510x340x169 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 0972 150 880

Khay nhựa B3 kích thước 460x330x182 mm

Liên hệ: 0983 535 646 - 0972 150 880

Khay nhựa B2 kích thước 452x272x120 mm

Liên hệ: 0983 535 646 - 0972 150 880

Khay nhựa B1 kích thước 610x420x200mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 033 282 7095 

Khay nhựa A3 kích thước 378x305x153 mm

Liên hệ: 0983 535 646 | 033 282 7095 
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>
  • $val['title;'] ?>

Thông báo